AVG Partyverhuur Evenementenservice
    Aaldor 8b
    4191 PC Geldermalsen
    T: 0345-576380
    F: 0345-581649
    E: info@avgverhuur.nl
 

 

Alg voorwaarden

Algemene voorwaarden AVG partyverhuur


Artikel 1: Eigendomsvoorbehoud

1.0 De verhuurde artikelen blijven te allen tijde volledig eigendom van AVG Partyverhuur. Indien huurder zich niet houdt aan de bepalingen van de verhuurovereenkomst is verhuurder zonder enige sommatie gerechtigd het verhuurde direct terug te nemen en de overeenkomst te beŽindigen.


Artikel 2: Offertes

2.0 De door verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald.


Artikel 3: Huurprijs

 3.0 Alle door verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief  BTW, transport, manco's en eventuele afwas/schoonmaakkosten. De prijzen gelden per dag, per stuk tenzij anders tussen partijen is overeengekomen. Voor het bezorgen en retourhalen van gehuurde goederen worden transportkosten in rekening gebracht. Voor het huren van goederen voor een langere termijn heeft verhuurder speciale verlaagde tarieven.


Artikel 4 : Betaling, verzuim en annulering

 4.0 Betaling dient contant te geschieden vooraf bij het afhalen of achteraf bij het retourneren van de gehuurde goederen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Betaling van bijkomende kosten als het vuil retourneren, manco's, het niet of te laat retourneren van de gehuurde goederen dient bij het retourneren contant te worden voldaan. In overeenstemming met verhuurder is het mogelijk om goederen op factuur per bank te betalen binnen de betalingstermijn van 14 dagen. Zodra huurder in verzuim is zal verhuurder een rente berekenen van 1,5% per maand of gedeelte daarvan. Alle uit verzuim voortkomende kosten als incasso, bureau  en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade experts zijn voor rekening van huurder.


Artikel 5 : Annulering

 5.0 Huurder is bevoegd de huurovereenkomst  voor de opleveringsdatum te annuleren mits de annuleringskosten in acht worden genomen. Bij annulering meer dan 14 dagen tot de oplevering is huurder 25% van de huursom verschuldigd. Bij annulering tussen 5 en 13 dagen tot oplevering is huurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 5 dagen tot oplevering is huurder 70% van de huursom verschuldigd.


Artikel 6 : Uitvoering

 6.0 Bij uitlevering van de huurgoederen is verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurgoederen zonder dat hierdoor de huurovereenkomst wordt ontbonden. Indien de huurder de goederen zelf afhaalt, kan dit uitsluitend op de overeengekomen dag en tijdstip. Het retourneren van de huurgoederen dient plaats te vinden op de overeengekomen dag en tijdstip. Alle door verhuurder bezorgde goederen worden op de door huurder opgegeven plaats van bestemming naast de auto of voor de deur gelost mits deze direct,vrij en goed begaanbaar te bereiken is. Huurgoederen worden uitsluitend op de begane grond gelost. Voorgenoemde geldt tevens voor het ophalen van de huurgoederen. Voor het bezorgen en/of ophalen op andere plaatsen als hiervoor genoemd, alsmede voor intern transport, uitpakken, inpakken, opbouwen en afbreken wordt aan huurder arbeidsloon berekend.

 

6.1 Verhuurder kan betreft overeengekomen bezorgtijden en ophaaltijden geen enkele garantie geven.

 

6.2 Voor er tot uitlevering kan worden overgegaan dient de huurder zich te kunnen legitimeren. Tevens kan verhuurder om een borgsom vragen. Op de huurovereenkomst zal het borgbedrag vermeldt staan.

 

6.3 Nadat de huurgoederen in ons magazijn zijn geretourneerd, worden deze door ons gecontroleerd en geteld. Deze telling is bindend. Bij breuk en of vermissing berekenen wij de vervangingswaarde van desbetreffend artikel. Indien deze goederen binnen 7 dagen na het verstrijken van de huurovereenkomst alsnog worden geretourneerd zal de berekende prijs worden gecrediteerd. Bij beschadiging van goederen zal aan huurder reparatiekosten in rekening worden gebracht, welke bestaan uit arbeidsloon en de eventuele te gebruiken onderdelen.

 

6.4 De huurder dient de goederen in achtneming van de openingstijden voor het verlopen van de huurovereenkomst te retourneren en wel in goede staat en in de daarvoor bestemde verpakking. Wenst de huurder de huurtermijn te verlengen, dan dient deze dit minimaal 24 uur voor het verlopen van de huurovereenkomst mede te delen aan verhuurder. Deze kan dit echter op grond van elders gemaakte afspraken weigeren.

 

6.5 Door ondertekening van de huurovereenkomst en aanvaarding van het gehuurde erkent de huurder dat de goederen in goede  staat verkeren.

6.6 Huurder dient het gehuurde zorgvuldig  te gebruiken en alleen voor de doeleinden waarvoor het bestemd is. Iedere schade die door het transport van huurder plaatsvinden, zal aan huurder in rekening worden gebracht. Al onze goederen met uitzondering van partytenten moeten gevrijwaard blijven van weersinvloeden.

6.7 Reparaties aan het verhuurde mogen alleen door AVG Partyverhuur of  door aangewezen personen geschieden.

6.8 Het is huurder verboden artikelen/reclame te bevestigen welke schade kunnen doen op of aan het gehuurde,indien dit toch gebeurd is wordt de schade verhaald bij huurder.


Artikel 7 : Verzekeringen

 7.0 De huurgoederen zijn tijdens het bezit van huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.


Artikel 8 : Reclames

 8.0 De huurder dient op het moment van in ontvangstneming de goederen te controleren en eventuele gebreken onmiddellijk aan te geven bij verhuurder. Vanaf het moment van ingebruikname vervalt het recht tot reclameren.


Artikel 9 : Aansprakelijkheid

 9.0 AVG Partyverhuur is niet aansprakelijk  voor eventuele schade, direct of indirect veroorzaakt, ongeacht wat voor aard, welke mocht ontstaan als gevolg van het gebruik door huurder van de huurgoederen of van eventueel meegeleverde materialen en/of chemicaliŽn.


Copyright by AVG 2009. Alle rechten voorbehouden.